Informacja RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzanie Parlamentu Europejskiego Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(zwane dalej jako RODO) informuję, że:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Wystaw Artystycznych w Rzeszowie ul. Jana III Sobieskiego 18
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem:
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizacji założeń wynikający z Konkursu „Obraz, Grafika, Rysunek,
Rzeźba Roku 2019-2020”
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz członkowie Jury
Konkursowego.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do sprostowania, prawo do usunięcia, ograniczenia, przenoszenia,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do cofnięcia zgody, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
6. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania konkursu.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa
w konkursie.

Script logo   StudioStrona.pl