Polityka prywatności

Obowiązek informacyjny na podstawie przepisów europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

 1. Administrator danych:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Biuro Wystaw Artystycznych w Rzeszowie z siedzibą przy ul. Jana III Sobieskiego 18, 35-002 Rzeszów.

 1. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach dotyczących swoich danych osobowych pod adresem email: iod3@erzeszow.pl, lub pisemnie na adres administratora danych.

 1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

Dane osobowe przetwarzane są w celach:

 1. realizacji zadań statutowych oraz wynikających w szczególności z ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1983, z późn. zm.),
 2. wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym – art. 6 ust. 1 lit. e RODO,
 3. realizacji umów zawartych z kontrahentami – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 4. w pozostałych przypadkach – na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych w zakresie i w celach określonych w treści zgody – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz/lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO,
 1. Odbiorcy danych osobowych:

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub stosownej umowy z administratorem.

 1. Okres przechowywania danych osobowych:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów dla jakich zostały zebrane, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, m.in. ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.).

 1. Prawa osób, których dane dotyczą:

W związku z przetwarzaniem przez Biuro Wystaw Artystycznych w Rzeszowie danych, przysługuje Państwu prawo do:

 1. dostępu do treści danych osobowych oraz sprostowania (poprawiania) w przypadku gdy dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne,
 2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na mocy art. 21 RODO,
 3. żądania usunięcia danych osobowych (tzn. prawo do bycia zapomnianym) w przypadku gdy:
  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, która jest podstawą ich przetwarzania i nie ma innej podstawy przetwarzania danych,
  • osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych na mocy art. 21 ust. 1 RODO i nie istnieją nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy ich przetwarzania, lub osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO,
  • dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem,
  • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,
 4. skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. w sytuacji gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano gdy zgoda ta jeszcze obowiązywała. W sytuacji gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na postawie zgody, ich podanie ma charakter dobrowolny.
 1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości realizacji celów w jakich zbierane są dane lub brak możliwości zawarcia umowy.
 2. Inne Informacje:

Podane przez Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób automatyzowany, ani nie będą profilowane.

WYKORZYSTANIE CIASTECZEK (COOKIES)

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to są  dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których  korzystasz ze stron internetowych naszego serwisu.

Serwis wykorzystuje dwa typy plików cookies:

 1. Cookies sesyjne

Są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia

 1. Cookies trwałe

Są przechowywane na Twoim urzadzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urzadzenia.

Więcej o sposobie funkcjonowania plików cookies można dowiedzieć się np. na stronie http://pl.wikipedia.org/wiki/Cookies.

W naszym serwisie ciasteczka służą do:

 • przechowywania informacji o użytkowniku wymagane podczas rejestracji, logowania, wysyłania zamówienia, wysyłania zapytania przez formularz kontaktowy i korzystania z serwisu jako osoba zalogowana (własne cookies)
 • celów statystycznych - Google Analytics (zewnętrzne cookies, administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA)
 • prezentowania reklam dostosowanych do Twoich preferencji  z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy - Google AdSense (zewnętrzne cookies, administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA)
 • wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych - plus.google.com (zewnętrzne cookies, administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA) oraz Facebook.com (zewnętrzne cookies, administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii) 

Możesz udzielić bądź odmówić udzielenia zgody na wykorzystywanie plików cookies poprzez ustawienia swojej przeglądarki. Informacje o sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Wyłączenie wykorzystywania plików cookies może spowodować, że część funkcjonalności serwisu nie będzie działać poprawnie lub przestanie działać.